<center id="2eyuc"><small id="2eyuc"></small></center><center id="2eyuc"><div id="2eyuc"></div></center>
<center id="2eyuc"><div id="2eyuc"></div></center>
<noscript id="2eyuc"></noscript>
<optgroup id="2eyuc"><wbr id="2eyuc"></wbr></optgroup>
vmw-hp-company-remote-work

VMware Uzak ?? Gücünüzü Hayata Ge?irmeye Yard?mc? Olabilir

Kesinti ya?anan d?nemlerde i? operasyonlar?n?n devam etmesini sa?lamak tüm kurulu?lar i?in kritik ?nem ta??r. Tüm uygulamalara ve ayg?tlara hem sürekli hem de güvenli eri?im sunarken ayn? zamanda BT'yi istek üzerine uzak kullan?c?lara ?l?eklendirerek nas?l üretken ve ba?l? bir uzak dijital i? gücü olu?turabilece?inizi ??renin.

Nas?l Oldu?unu Okuyun 

Haberler ve ?ne ??kanlar

VMware Cloud Foundation 4: Hibrit Bulut Platformu

Modern uygulamalara y?nelik hibrit bulut altyap? ??zümümüzdeki son geli?meleri ke?fedin.

Yeni ?zellikleri ??renin 

vSphere 7: En Büyük Sürümümüz Genel Kullan?ma Sunuldu

vSphere'in bulut i?letim modeli i?in nas?l temel yap? ta??na d?nü?tü?ünü g?rün.

Hemen ?zleyin 

Uygulamay? Bulutta Geli?tirin, ?al??t?r?n, Y?netin

Kubernetes'ten en iyi ?ekilde yararlanan altyap? ile etki yarat?n.

Modern Uygulamalar Burada 

vSAN 7 ile HCI'nizi modernle?tirin

Hiper bütünle?ik altyap?da modern uygulama kullan?m durumlar?n? destekleyen yeni ?zellikleri ke?fedin.

vSAN 7 ile HCI'nizi modernle?tirin 

VMware Cloud'u Deneyimleyin

Bulutun etkisi g?z ard? edilemez. Altyap? ve operasyonlar?n tutarl?l???n? en üst düzeye ??kar?rken, her bulutta her uygulamay? nas?l hizmete alaca??n?z? ve y?netece?inizi ke?fedin. VMware ile veri merkezinden buluta ve s?n?ra kadar modern uygulamalar? olu?turma ve hizmete alma ?zgürlü?üne sahip olacaks?n?z.

VMware Cloud'u Ke?fedin 
BT ?nceli?iniz Ne?
Daha Fazla Mü?teri ?yküsü 

VMware ürünlerini Hemen ücretsiz Deneyin

vSphere'i Deneyin

Hibrit bulutunuz i?in lider sanalla?t?rma platformunu ke?fedin.

Uygulamal? Laboratuvar 

NSX Data Center'? Deneyin

SDDC i?in a? sanalla?t?rma platformunu ke?fedin.

Uygulamal? Laboratuvar 

Kullan??l? Bir Hibrit Bulut Otomasyon Platformu

vRealize Automation 8'in en yeni sürümüyle ?evikli?i, verimlili?i ve üretkenli?i art?r?n.

Daha Fazla Bilgi 

Workspace ONE'? Deneyin

Zeka tabanl? dijital ?al??ma ortam? platformunu test edin.

Uygulamal? Laboratuvar 

?novasyon-uygulama bo?lu?unu kapatma konusunda bulutun CEO'lara yard?mc? olabilmesinin be? nedeni

?a??m?z?n kral? art?k inovasyon. ?irketler, yükselen beklentiler ve y?k?c? etkiye sahip dijital rakipler kar??s?nda i?letmelerini korumak ve büyüyebilmek i?in inovasyon geli?tirmeye ihtiya? duyuyor.

Makaleyi Okuyun
台湾佬娱乐2222vvvv