<center id="2eyuc"><small id="2eyuc"></small></center><center id="2eyuc"><div id="2eyuc"></div></center>
<center id="2eyuc"><div id="2eyuc"></div></center>
<noscript id="2eyuc"></noscript>
<optgroup id="2eyuc"><wbr id="2eyuc"></wbr></optgroup>
vmw-hp-company-remote-work

Spole?nost VMware vám m??e pomoct s prací na dálku

Pro v?echny organizace je velmi d?le?ité, aby i v p?ípadě r?znych problém? z?staly v provozu. Podívejte se, jak m??ete pomocí nep?etr?itého zabezpe?eného p?ístupu do v?ech aplikací a ke v?em za?ízením umo?nit svym pracovník?m pokra?ovat v práci na dálku a oddělení IT ?kálovat po?ty vzdálenych u?ivatel? dle pot?eby.

Zjistit jak 

Novinky a zajímavosti

VMware Cloud Foundation?4: platforma pro hybridní cloud

Objevte nejnověj?í vylep?ení ?e?ení hybridní cloudové infrastruktury pro moderní aplikace.

Více o?novych funkcích 

vSphere?7: Na?e největ?í vydání je nyní obecně dostupné

Podívejte se, jak se ?e?ení vSphere transformuje v?základní stavební kámen provozního modelu postaveného na cloudu.

P?ehrát 

Vytvá?ejte/provozujte/spravujte aplikace v?cloudu

Posilte sv?j dopad pomocí infrastruktury, která vyu?ívá ?e?ení Kubernetes na maximum.

Více o?modernizaci apl. 

Zodernizujte infrastrukturu HCI pomocí vSAN7

Objevte nové funkce, které podporují nové aplikace v?hypersjednocené infrastruktu?e.

Modernizovat HCI pomocí vSAN7 

Vyzkou?ejte VMware Cloud

Dopad cloudu je nepopiratelny. Zjistěte jak nasadit a?spravovat jakoukoli aplikaci ve kterémkoli cloudu a?zároveň udr?et nejvy??í mo?nou úroveň konzistentní infrastruktury a?provozu. Díky spole?nosti VMware máte mo?nost budovat a?nasazovat moderní aplikace – od datovych center p?es cloudy a? po edge.

Objevte VMware Cloud 
Co je va?e priorita v IT?
Dal?í p?íběhy zákazník? 

Vyzkou?ejte produkty spole?nosti VMware hned a zadarmo

Vyzkou?ejte vSphere

Objevte p?ední virtualiza?ní platformu pro hybridní cloudy.

Zahájit praktickou ukázku 

Zkuste NSX Data Center

Prozkoumejte platformu pro virtualizaci sítí pro SDDC.

Zahájit praktickou ukázku 

Vyzkou?ejte ?e?ení vSAN

Objevte úlo?i?tě optimalizované pro technologii flash vyu?ívané HCI.

Zahájit praktickou ukázku 

Vyzkou?ejte Workspace ONE

Otestujte inteligentní platformu pro digitální pracovní prostor.

Zahájit praktickou ukázku 

Pět d?vod?, pro? cloud m??e ?editel?m informa?ních technologií pomoci p?ekonat propast p?i realizaci inovací

Inovace je klí?ová. Spole?nosti ?elí rostoucím o?ekáváním a stále silněj?í digitální konkurenci, proto jsou stále d?le?itěj?í inovace pro ochranu stávajícího podnikání a otev?ení novych mo?ností pro budoucí r?st.

P?e?íst ?lánek
台湾佬娱乐2222vvvv